Terminy i tematyka zebrań z rodzicami

 

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W SEROCKU
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

TERMIN ZEBRANIA

TEMATYKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

 

11.09.2018 r.

 

godz. 17.00 klasy 0-IV

 

godz. 18.30

klasy V- VIII,  IIIG

 

 

 

 

1)      Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi.

2)      Warunki korzystania ze stołówki szkolnej i ce-ny posiłków
w roku szkolnym 2018/2019.

3)      Wybór rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców.

4)      Zebranie dobrowolnych deklaracji wpłat na Radę Rodziców.

5)      Zebranie oświadczeń od rodziców o sposobie odbierania dzieci ze szkoły, o podawaniu le-ków przez pielęgniarkę szkolną oraz o uczęsz-czaniu dziecka na religię/etykę.

6)      Zasięgnięcie opinii na temat propozycji dodat-kowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

7)      Organizacja ślubowania uczniów klas I.

 

 

nauczyciele przedmiotów

 

dyrektor

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

23.10.2018 r.

 

godz. 17.00 klasy 0-IV

 

godz. 18.30

klasy V- VIII,  IIIG

 

 

 

 

Zebrania klasowe:

 1. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
 2. Zapoznanie z Planem pracy szkoły na bieżący rok szkolny.
 3. Zapoznanie z planem pracy wychowawcy klasy
  i zaplanowanie wycieczek na rok szkolny.
 4. Zapoznanie z procedurami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

 

wychowawcy

 

 

dyrektor

wychowawcy

 

wychowawcy

klas VIII,  IIIG, dyrektor

 

 

04.12.2018 r.

 

godz. 17.00 klasy 0-IV

 

godz. 18.30

klasy V- VIII,  IIIG

 

 

Wywiadówka połączona z dniem otwartym

1)      Spotkania z wychowawcami i  nauczycielami przedmiotów.

2)      Organizacja wigilii klasowych.

 

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotów

 

wychowawcy klas

 

 

22.01.2019 r.

 

godz. 17.00 klasy 0-IV

  

godz. 18.30

klasy V- VIII,  IIIG

 

 

 

 1. Informacje o wynikach osiągniętych przez uczniów
  w I półroczu nauki.
 2. Organizacja zabaw karnawałowych dla dzieci.
 3.        Organizacja akcji „Ferie w szkole”.

 

 

 

wychowawcy klas

 

Rada Rodziców

dyrektor

 

26.03.2019 r.

 

godz. 17.00 klasy 0-IV

 

godz. 18.30

klasy V- VIII,  IIIG

 

 

 

Dzień otwarty - konsultacje indywidualne, roz-mowy
z wychowawcami i nauczycielami przed-miotów

 

 

 

wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów

 

 

21.05.2019 r.

godz. 17.00 klasy 0-IV

 

godz. 18.30

klasy V- VIII,  IIIG

 

 

 

Wywiadówka

Informacja o propozycjach ocen rocznych oraz       o zagrożeniach stopniami niedostatecznymi z przedmiotów i naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania

1)  Organizacja Dnia Dziecka

 

wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów

 

dyrektor

Rada Rodziców