Regulamin świetlicy 2018/2019

Regulamin świetlicy działającej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest opracowywany, co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
  1. zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
  2. kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupi,
  3. rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
  4. wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
  5. organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
  6. sprawują opiekę nad dożywianiem (regulamin stołówki - załącznik 3).
 2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
  1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej prac,
  2. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
  3. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
  4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
  5. upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
  6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
  7. rozwijanie samodzielności,
  8. współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
  9. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7.00 do 17.00.
 2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
 3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące:
  1. imię i nazwisko ucznia
  2. klasa
  3. data urodzenia
  4. adres zamieszkania
  5. informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odebrać dziecko)
  6. oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu
  7. kontakt z rodzicami (telefon)
  8. informacja o chorobach (np. alergie)
 4. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na autobus szkolny.
 5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 6. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 7. Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.
 8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.
 10. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.
 11. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.
 • Wychowankowie świetlicy
 1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego uczestniczą w zdobywaniu świetlicowych sprawności. Zasady uczestnictwa określa regulamin świetlicowych sprawności (załącznik 1).
 6. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
 7. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autokarem szkolnym są podopiecznymi świetlicy szkolnej i podlegają opiece nauczyciela świetlicy.
 9. Uczniowie dojeżdżający autokarem oczekują na lekcje oraz na powrót do domu w świetlicy szkolnej. Dzieci dojeżdżające autokarem szkolnym objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły np. na zakupy zlecone przez rodziców, bo biblioteki miejskiej (regulamin dowożenia – załącznik 2).
 10. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
 11. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
 12. Wychowawcy świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 2. Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
 3. Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
 4. Nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

Kary

 1. Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 2. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 3. Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 2. Plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Dzienniki zajęć.
 5. Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej.
 6. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 7. Strona internetowa szkoły – systematycznie uzupełniana.
 8. Regulamin świetlicy szkolnej.

Załączniki

 1. Regulamin świetlicowych sprawności.
 2. Regulamin dowożenia.
 3. Regulamin stołówki.