Terminy i tematyka zebrań z rodzicami w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku w roku szkolnym 2017/2018

 

TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W SEROCKU w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

TERMIN ZEBRANIA

TEMATYKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

 

12.09.2017 r.

 

godz. 17.00 klasy 0-III

 

godz. 18.00

klasy IV- VII, IIG, IIIG

 

 

 

 

$11)      Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi.

$12)      Warunki korzystania ze stołówki szkolnej i ce-ny posiłków w roku szkolnym 2017/2018.

$13)      Wybór rad oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców.

$14)      Zebranie dobrowolnych deklaracji wpłat na Radę Rodziców.

$15)      Zebranie oświadczeń od rodziców o sposobie odbierania dzieci ze szkoły, o podawaniu le-ków przez pielęgniarkę szkolną oraz o uczęsz-czaniu dziecka na religię/etykę.

$16)      Zasięgnięcie opinii na temat propozycji dodat-kowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

$17)      Organizacja ślubowania uczniów klas I.

 

 

nauczyciele przedmiotów

 

dyrektor

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

24.10.2017 r.

 

godz. 17.00 klasy 0- III

 

godz. 18.00

klasy IV- VII, IIG, IIIG

 

 

 

 

Zebrania klasowe:

$11)     Informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

$12)     Zapoznanie z Planem pracy szkoły na bieżący rok szkolny.

$13)     Zapoznanie z planem pracy wychowawcy kla-sy i zaplanowanie wycieczek na rok szkolny.

$14)     Zapoznanie z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

 

wychowawcy

 

 

dyrektor

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

05.12.2017r.

 

godz. 17.00 klasy 0- III

 

godz. 18.00

klasy IV- VII, IIG, IIIG

 

 

Wywiadówka połączona z dniem otwartym

$11)     Spotkania z wychowawcami i  nauczycielami przedmiotów.

$12)     Organizacja wigilii klasowych.

 

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotów

 

wychowawcy klas

 

 

11.01.2018r.

 

godz. 17.00 klasy 0- III

 

godz. 18.00

klasy IV- VII, IIG, IIIG

 

 

 

   1) Informacje o wynikach osiągniętych przez uczniów w I półroczu nauki.

$12)   Organizacja zabaw karnawałowych dla dzieci.

$13)   Organizacja akcji „Ferie w szkole”.

 

 

wychowawcy klas

 

Rada Rodziców

dyrektor

 

13.03.2018 r.

 

godz. 17.00 klasy 0- III

 

godz. 18.00

klasy IV- VII, IIG, IIIG

 

 

$11)     Przedstawienie informacji o osiągnięciach i problemach uczniów, konsultacje indywidu-alne.

$12)     Omówienie organizacji egzaminu w klasach IIIG.

 

wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy klas IIIG

24.04.2018 r.

 

godz. 17.00 klasy 0- III

 

godz. 18.00

klasy IV- VII, IIG, IIIG

 

 

 

 

Dzień otwarty - konsultacje indywidualne, roz-mowy z wychowawcami i nauczycielami przed-miotów

 

 

wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów

 

 

24.05.2018 r.

 

godz. 17.00 klasy 0- III

 

godz. 18.00

klasy IV- VII, IIG, IIIG

 

 

 

Wywiadówka

Informacja o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach stopniami niedostatecznymi z przedmiotów i naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania

$11)     Organizacja Dnia Dziecka

 

wychowawcy klas

nauczyciele przedmiotów

 

dyrektor

Rada Rodziców

 

 

 

Terminy zebrań Rady Rodziców - godz. 17.00, sala nr 40:    27.09.2017 r.