Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

     1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
     2. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa rok.
     3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
     4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

 

II Cele i zadania Rady

§ 4

 1. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Głównym celem rady jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  3. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
   1. zapoznanie z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły i klasy,
   2. udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
   3. udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
   4. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;
   5. określenie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.

 

III Wybory do Rady

§ 5

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 6

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 7

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 8

 1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
 2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 9

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
 3. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

IV Władze Rady

§ 10

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Rady.

§ 11

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 12

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

§ 13

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
  1. realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
  2. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 2. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, rady oddziałowej. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

V Posiedzenia Rady

§ 14

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz semestr.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 5 – dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 15

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 16

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

VI Podejmowanie uchwał

§ 17

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 18

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 19

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VII Prawa i obowiązki członków Rady

§ 20

 1. Członkowie Rady mają prawo:
  1. Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
  2. Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
  3. Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VIII Fundusze Rady

§ 21

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  1. ze składek rodziców,
  2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,
  3. z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły.
 2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy do Prezydium Rady Rodziców.

§ 22

Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny …” zatwierdzonego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców.

§ 23

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

a. Dyrektor

b. Rada Pedagogiczna

c. Samorząd Uczniowski

§ 24

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 2. Do dysponowania środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Rady Rodziców oraz podpisywania czeków i przelewów upoważnione są osoby, którym Rada Rodziców udzieli takiego pełnomocnictwa.

§ 25

Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

IX Postanowienia końcowe

§ 26

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w § 4, pkt 3. niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną szkoły, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami szkoły, ustaloną w statucie szkoły.
 4. Członkowie Rad Oddziałowych, Prezydium Rady Rodziców i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.
 5. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Przewodniczący Rady Rodziców posługuje się pieczątką o treści: Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.