REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

REGULAMIN  REALIZACJI  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO

                         W ODDZIAŁACH  GIMNAZJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ                              

 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w SEROCKU 

 

 

 

 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie § 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm.),  a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania.

 

 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r (Dz.U. Nr 4 poz.17 z 2009 r.). Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej.

 

 1. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od opiekuna projektu, dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów liczący co najmniej 3 osoby, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy, w zależności od ich problematyki i stopnia trudności.

 

 1. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opieku-nów), wychowawców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. W przypadku zwolnienia, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  

 1. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

 

 1. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

·         odpowiedzialności za własne postępy;

·         podejmowania grupowych pomysłów;

·    umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji       z różnych źródeł;

·         rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

·         umiejętności stosowania teorii w praktyce;

·         rozwój samoorganizacji i kreatywności;

·         przygotowanie do publicznych wystąpień;

·         naukę samodzielności i podejmowania aktywności.

  

9. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

·    poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

·    prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu, monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom);

·    komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

·    dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej;

·    kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.

 

10. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów projektowych.

 

 

 

·         wybranie tematu projektu;

·         określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;

·         wykonanie zaplanowanych działań;

·         zbieranie materiałów i ich selekcja;

·         założenie i prowadzenie Karty Pracy Zespołu zawierającej:

     określenie tematu,

     skład zespołu,

     określenie terminu realizacji i terminu prezentacji projektu,

     określenie zadań do wykonania,

     określenie sposobu prezentacji,

     wyznaczenie terminów konsultacji z nauczycielem,

     ocenę pracy każdego ucznia;

·         publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

 

 

 

 1. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

 1. Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.

 

 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego zgłaszają do przewodniczącego zespołu przedmiotowego na piśmie tematy projektów edukacyjnych wraz z celami i opisem problematyki oraz czasem ich realizacji.

 

 1. Uczeń (uczniowie) mogą zgłosić temat projektu na zasadach określonych w pkt. 3 i 4.

 

 1. W drugim tygodniu września każdego roku szkolnego zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności.

 

$17.      Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają opiekunowi projektu pisemną deklarację udziału w jego realizacji. 

$18.      Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

 

$19.      Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku szkolnego.

 

$110.  Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

·         konferencja naukowa połączona z wykładami;

·         forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;

·         przedstawienie teatralne, inscenizacja;

·         książka, broszura, gazetka;

·         prezentacja multimedialna;

·         model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;

·         happening, marsz;

·         debata;

·         inna, za zgodą opiekuna.

 

$11.  Kryteria oceny projektu edukacyjnego. Ocena projektu składa się z:

·         oceny cząstkowej z przedmiotu za wykonane zadanie, a w szczególności:

·         oceny zachowania za wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

·         oceny opisowej prezentacji – efektu końcowego projektu, w tym:

 

$12.  Przy wystawianiu oceny nauczyciel może uwzględnić samoocenę ucznia i opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu.