Organizacja roku szkolnego

 

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SEROCKU

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Rok szkolny 2016/2017

 

Plan rozwoju szkoły opracowano w oparciu o:

1.     Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017.

2.     Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2016/2017

3.     Koncepcję pracy szkoły 2013-2017

4.     Wnioski wynikające z:

a)     podsumowania pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016,

b)    nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016,

c)     analizy wyników sprawdzianów na zakończenie I i II etapu edukacyjnego.

 

PRIORYTETY:

1.     Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2.     Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.     Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 

 

Cele do zrealizowania:

1.     Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień czytelniczych.

2.     Stwarzanie warunków rozwijania kompetencji informatycznych.

3.     Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm społecznych oraz wychowania w świecie wartości ogólnoludzkich.

 

Zadania

Działania

 

Osoby odpowiedzialne

Terminy

1. Dostosowanie rocznych celów rozwojowych do obowiązujących w szkole dokumentów.

$1.      Analiza i modyfikacja dokumentacji szkolnej:

·        Statut szkoły

·        Przedmiotowe systemy oceniania

·        Roczny plan rozwoju szkoły

·       Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki

·        Program poprawy efektywności kształcenia

 

2.      Zapoznanie Rady Pedagogicznej i rodziców z wprowadzonymi zmianami.

 

Zespół do spraw aktualizacji dokumentacji szkolnej, dyrektor

Rada Pedagogiczna

zespoły przedmiotowe

Rada Pedagogiczna

nauczyciele

 

 

wrzesień 2016

 

 

 

 

 

wrzesień 2016

 

cały rok

 

2. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

1. Realizacja programu edukacyjnego pt. „Wchodzenie w świat”     i „Poszerzanie świata”

 

2.Kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych i obywatelskich podczas uroczystości szkolnych i klasowych.

 

wychowawcy, pedagog, psycholog, terapeuci

nauczyciele

cały rok

 

 

cały rok

3.       Kontynuowanie  oceniania kształtującego.

1.       Systematyczne stosowanie elementów oceniania kształtującego  (cele lekcji, nacobezu do tematu /sprawdzianu, podawanie informacji zwrotnej, techniki informujące nauczyciela o poziomie wiedzy i zrozumienia).

2.       Konstruowanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o wymagania zawarte w NACOBEZU.

3.       Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.

 

nauczyciele

nauczyciele

uczniowie, rodzice

rok szkolny

 

rok szkolny

rok szkolny

 

1. Organizacja pracy zespołów przedmiotowych i klasowych.

2. Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy I.

3. Diagnozowanie techniki czytania w klasach I –VI.

4.       Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

5.       Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia wspomagające i rozwijające; konsultacje psychologiczne.

6.       Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości ucznia.

7.       Zorganizowanie zajęć wspomagających prawidłowy rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnienia dzieci młodszych:

·        zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

·        zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

·        terapia logopedyczna

·        zajęcia socjoterapeutyczne

 

wychowawcy klas , nauczyciele

wychowawcy klas I

nauczyciele przedmio-tów

nauczyciele , nauczyciele terapeuci, nauczyciele specjaliści

wrzesień

wrzesień

 

według harmonogramu

wrzesień i cały rok

 

cały rok

 

 

5. Zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych.

 

 

 

1.      Uatrakcyjnianie procesu lekcyjnego poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form pracy (np. elementy lekcji odwróconej)

2.      Przestrzeganie PSO oraz zasad oceniania wynikających ze Statutu.

3.      Włączanie uczniów w prowadzenie fragmentów lekcji i ćwiczeń śródlekcyjnych.

4.      Wzbogacanie procesu edukacyjnego  o wyjazdy, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

nauczyciele

zespoły przedmiotowe

nauczyciele przedmio-tów

nauczyciele, wychowawcy klas I-VI

rok szkolny

rok szkolny

rok szkolny

rok szkolny

 

6. Monitorowanie  przygotowania uczniów do lekcji.

 

 

 

 

 

1.      Konsekwentne sprawdzanie i ocenianie pracy domowej wykonanej przez uczniów.

2.      Informowanie rodziców o braku pracy domowej.

5.      Umożliwianie uczniom uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w przypadku dużych zaległości w nauce i braku pomocy w domu.

3.      Współpraca z rodzicami i świetlicą terapeutyczną.

4.      Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

nauczyciele

nauczyciele, rodzice

nauczyciele

nauczyciele, wychowawcy

rok szkolny

 

rok szkolny

 

 

 

rok szkolny

 

 

 

7. Stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych w ramach oddziaływań wychowawczych.

1.    Kontynuacja  konkursu o puchar przechodni  dyrektora szkoły dla najlepszej klasy w kategorii klas IV-VI.

2.      Wyjazdy dla najlepszych

- zimowy wyjazd do Dzierżoniowa

- wyjazdy zagraniczne (Litwa, Czechy)

3. Ufundowanie i przyznanie statuetek w kategoriach:

,,Prymus roku’’

,,Frekwencjusz roku’’

4. Stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 

Samorząd Szkolny,

dyrektor

 

dyrektor, wychowawcy

 

 

 

nauczyciele

wrzesień, czerwiec

 

 

styczeń

czerwiec

 

czerwiec

 

cały rok

8. Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Zorganizowanie „Giełdy Talentów”.

 

2.     Prezentowanie osiągnięć uczniów poprzez:

·      zorganizowanie galerii prac plastycznych i technicznych

·      występy i koncerty chóru szkolnego oraz zespołu muzycznego,

·      prezentowanie indywidualnych umiejętności artystycznych uczniów podczas uroczystości szkolnych,

·      umieszczanie informacji o sukcesach uczniów i nauczycieli na stronie internetowej szkoły.

 

3.     Opracowanie harmonogramu konkursów szkolnych i pozaszkol-nych i udostępnienie go uczniom i rodzicom.

 

4.     Rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez zachęcanie  uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz projektach edukacyjnych.

 

5.     Opracowanie i wdrożenie  projektów edukacyjnych

 

·         Projekt z okazji Święta Patrona Szkoły

 

 

·         Projekt „Wf z klasą”

 

 

·         Projekt „Światowy Dzień Ziemi”

 

 

6.      Wdrożenie innowacji pedagogicznych:

·         ,,Klasowy Misz- Masz’’- klasy I-III

 

·         ,,Serock - miasto moje, a w nim…’’- klasy III-VI

 

·         "Raz, dwa, trzy - programujemy i my!” – klasy I-III

wychowawcy klas

0 – III i IV – VI

Samorząd Szkolny

nauczyciele plastyki, techniki, muzyki

 

 

zespół ds. promocji

dyrektor, nauczyciele

A. Murza- Rzewnicka, K. Różycka

nauczyciele

Ewa Żmijewska

Barbara Klik

Katarzyna Tulin

Małgorzata Gańska-Niemczyk

Barbara Kik

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

marzec

 

 

cały rok

rok szkolny

wrzesień

luty 2017

kwiecień 2017

cały rok 

cały rok

cały rok

9. Podnoszenie efektów kształcenia .

2.    Zwracanie uwagi  na poprawność ortograficzną w wypowiedziach pisemnych, poprawność gramatyczną i stylistyczną w wypowiedziach ustnych – wymaganie od uczniów tworzenia wypowiedzi rozwiniętych.

3.    Organizowanie konkursów pięknego czytania dla z klas I – III i IV – VI konkursu recytatorskiego,, Warszawska Syrenka’’

4.    Wykorzystywanie na wszystkich lekcjach tekstów źródłowych, słowników, encyklopedii, atlasów, albumów .

  1. Upowszechnienie akcji ,,Rodzice czytają dzieciom’’

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele przedmiotów

Teresa Dytyniak,

wychowawcy klas I-VI

nauczyciele przedmiotów

nauczyciele klas I-III

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

1.      Konsekwentne przestrzeganie norm i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

 

2.      Sumienne pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych.

 

3.      Zapoznanie się  ze wszystkimi regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa uczniów i bezwzględne ich przestrzeganie.

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

nauczyciele

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

11. Promowanie zdrowego stylu życia.

1.    Kontynuowanie projektu  „Aktywna szkoła – aktywny uczeń”:

·                      Szkolny Klub Wolontariatu

2.    Zrealizowanie zadań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki i Planie pracy szkolnego koła PCK.

3.    Kontynuowanie ogólnopolskiego programu WF z Klasą.

4.    Realizacja projektu pt. „Stop hałasowi! ”.

5.    Realizacja programu „Pływanie” klasy III

6.    Badanie wad postawy dzieci młodszych.

koordynator projektu

Samorząd Szkolny

nauczyciele wf.

klasy I-III

nauczyciele w-f

II półrocze

II półrocze

cały rok szkolny

październik 2016

X 2016 - VI 2017

wrzesień 2016

12. Ewaluacja

Opracowanie pytań kluczowych, narzędzi ewaluacyjnych oraz opracowanie wniosków i rekomendacji

 

czerwiec

 

 

 

Plan rozwoju szkoły na rok 2016/2017 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2016 r.