Rekrutacja 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2018/2019

 

HARMONOGRAM

TERMINY I KRYTERIA

KRYTERIA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

KRYTERIA KLASY PIERWSZE

 

Zasady przyjmowania dzieci do klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe   (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

1.      W roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku przyjmuje się:

1)      dzieci 7- letnie urodzone w roku 2011

2)      dzieci 6 - letnie urodzone w roku 2012

2.      Uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, które wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

Zasada ta dotyczy również dzieci mieszkających poza obwodem szkoły, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej     im. M. Kopernika w Serocku

3.      Terminy:

05 – 30 marca 2018 r. – składanie kart zgłoszeń o przyjęcie ucznia do klasy I.

03 kwietnia 2018 r. –podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych z urzędu.

4.      Informacje o wynikach rekrutacji będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły. Druki do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.