“Innowacyjny nauczyciel / Innowacyjna szkoła”

W dniach 4-5  października 2018 r. w Warszawie i w Pułtusku odbyło się I Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. W Forum brali udział przedstawiciele szkół polonijnych z Irlandii, Czech, Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz nauczyciele szkół mazowieckich. Placówki z terenu naszego miasta i gminy reprezentowały: p. Ewa Żmijewska – polonistka ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku, p. Magdalena Pomaska i p. Monika Zegadło – nauczyciele z Samorządowego Przedszkola w Serocku oraz p. Anna Januszek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej – uczestniczki konkursu “Innowacyjny nauczyciel/Innowacyjna szkoła” organizowanego przez MSCDN w Warszawie.

 

Celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk innowacyjnych i rozstrzygnięcie w/w konkursu. Decyzją Komisji Konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz fundacji i instytucji, których działalność związana jest bezpośrednio z nowatorstwem pedagogicznym. Warto podkreślić, że rojekty realizowane w naszych placówkach zostały docenione i wyróżnione.

W kategorii Innowacyjna szkoła wyróżnieniem uhonorowano Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku za projekt “Wielka gastronomia małych kucharzy”, Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serocku za innowację “Serock – miasto moje, a w nim...” oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej  za edukacyjne przesięwzięcie  - “Z kulturą w świat” realizowane przez Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej. 

Zaproszeni na forum nauczyciele pracowali również w sekcjach tematycznych, gdzie dzielili się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi innowacji pedagogicznych w swoich szkołach. 

Rezultatem dwudniowych spotkań było nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi oraz utworzenie sieci współpracy innowacyjnych szkół.